Obiady

OBIADY – MAJ

13 dni x 4,5 zł = 58,50 zł
Klasa 4b 12 x 4,5 zł =54,00 zł
Klasa 2a 10x 4,5 zł = 45,00 zł
Klasa 6b,7b,c 9×4,5 zł = 40,50 zł

Wpłaty za obiady należy dokonać
od 30.04. do 06.05. 2024 roku

 wyłącznie na rachunek bankowy szkoły

56 1020 2313 0000 3402 0515 5983
Liczy się data wpływu na konto bankowe szkoły .

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY.
Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać do dnia 05.02.2024 r. na mail  sp59.obiady@o2.pl

Regulamin korzystania ze stołówki 2023

Zarządzenie 9/2024 ceny obiadów od 1 maja 2024

Zarządzenie – obiady maltańskie 14A.2022

Zarządzenie 1/2023 w sprawie wprowadzenia od dnia 07.02.2023 r. zmian w Regulaminie korzystania ze stołówki 

Zarządzenie 2/2023 opłaty za korzystanie z posiłków od 1 marca 2023 r.

Pozostałe informacje

[Jadłospis 20.05.2024 – 24.05.2024]

[Jadłospis 27.05.2024 – 29.05.2024]

§ 1

Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów, obejmująca koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania wynosi 3 zł.

§ 2

Opłata za korzystanie z posiłków przez inne osoby zatrudnione w szkole oraz przez uczniów, którym przyznano świadczenia socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, obejmującą pełny koszt przygotowania posiłku wynosi 8,23 zł.

§ 3

 1. Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry od 30 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy do 5 dnia miesiąca na który zakupione są obiady.
 2. W przypadku braku wpłaty dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.
 3. Wpłatę za obiady można dokonać na rachunek bankowy: Nowy numer rachunku bankowego na potrzeby wpłaty ZA OBIADY 56 1020 2313 0000 3402 0515 5983 Obowiązuje od 1 lipca 2015tytułem: „wpłata za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc (którego wpłata dotyczy).
 4. Jeżeli ostatni dzień wpłaty za obiady przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień wpłaty za obiady uważa się najbliższy poprzedzający dzień powszedni.
 5. W przypadku rezygnacji z obiadów należy o tym fakcie powiadomić do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko nie będzie korzystało ze stołówki szkolnej.
 6. Zwrot opłaty za niewykorzystany posiłek uczniom, których ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni w danym miesiącu, będzie dokonywany na podane przez rodziców/ opiekunów konto bankowe. O nieobecności należy powiadomić najpóźniej do godz. 9.00 pierwszego dnia nieobecności dziecka w sekretariacie szkoły, intendenta lub kierownika świetlicy. Zwrotów za niewykorzystane obiady w czasie wycieczki dokonuje się wyłącznie na podane przez rodzica konto. Nie ma możliwości odliczenia niewykorzystanych obiadów w następnym miesiącu.
 7. W razie choroby dziecka zezwala się na odbiór posiłków na wynos przez członków jego rodziny po godz.1400- posiłki wydawane są tylko do czystych naczyń.
 8. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków w opłatach ustalonych jak w § 1 i § 2.
 9. Obiady dla uczniów wydawane są w godz. od 11.30 do 14.45.
 10. Zabrania się rodzicom wchodzenia na stołówkę.
 11. Spożywający posiłki mają obowiązek:- przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze, – kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce,- obuwie ubranie wierzchnie zostawić w szatni.
 12. Nieterminowa wplata za obiady będzie obciążona odsetkami karnymi w wysokości 7%

§ 4

,,W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących rozliczania podatku VAT i scentralizowania rozliczeń Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1454) do kosztów posiłku pracowników administracji i obsługi doliczany jest podatek VAT wartości 8 % kosztów posiłku.”

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.

Przerwy obiadowe w roku szkolnym 2023/2024

Klasy: 4a, 4b, 6a, 6b

Klasy: 5a, 5b, 5c, 6c, 8a

Klasy: 7a, 7 b, 7c

Klasy:

Skip to content